این اپلیکیشن جهت کارکنان و مدیران پارکینگ های عمومی طراحی و پیاده سازی شده است . توسط این اپلیکیشن کارکنان میتوانن با ثبت پلاک و زمان ورود و خروج خوردها ، بر اساس تنظیمات از قبل صورت گرفته بر روی اپلیکیشن و مبلغ ورودی و ساعتی پارک خورد رو ، هزینه پارک خودرو را مشخص و برای آن ماشین پیامک نمود . بدین ترتیب علاوه بر نظم داده شده به ثبت ورود و خروج خودرو ، بایگانی اطلاعات نیز در تلفن همراه برای خودروها فراهم میگردد