همواره ارائه خدمات پشتیبانی خوب ، سریع و باکیفیت برای هر مجموعه ی از لولویت بالا و خاصی برخوردار میباشد . اصل مشتری مداری و رضایت مشتری از ارائه خدمات پشتیبانی و در نتیجه گرفتن یک نظر سنجی صحیح ، به موقع و کارآمد نشان از درک بالای هر کسب و کاری میباشد .
اپلیکیشن سرویس راد جهت ایجاد یک تعامل چهار ضلعی مابین مشتری ، مرکز تماس ، سرویسکار و مدیریت مجموعه طراحی و پیاده سازی گردیده است . برای این منظور ابتدا با درخواست نیاز به خدمات پشتیبانی از طریق اپلیکیشن سرویس راد و یا تماس تلفنی و یا .... این اعلام نیاز توسط مرکز تماس مدیریت شده و پس از بررسی و براساس اولویت های نیاز به سرویسکار ارجاع داده میشود . سرویسکار با رویت درخواست و اعلام حرکت بسوی مشتری جهت ارائه خدمت پشتیبانی ، مرکز تماس ، مدیریت مجموعه و مشتری را از حرکت خود مطلع کرده و زمان دقیق رسیدن به محل بصورت هوشمند اعلام میگردد . پس از اتمام پشتیبانی ، با اعلام به مرکز ، اپلیکیشن سرویس راد بصورت خودکار اقدام به اخذ نظر سنجی از خدمت ارائه شده به مشتری کرده و تمامی وقایع بصورت خودکار در سیستم ثبت و ضبط میگردد . مدیریت مجموعه میتواند بصورت آنلاین از وقایع هر روز بصورت یک داشبورد مدیریتی آگاه گشته و همچنین در صورت نیاز از جزئیات هر اعزام کارشناس پشتیبانی نیز مطلع گردد .
اپلیکیشن سرویس راد بعنوان یک نرم افزار مدیریت خدمات پشتیبانی همواره سعی نموده است تا نهایت رضایت مندی مشتری از ارائه خدمات پشتیبانی را به اطلاع مدیریت مجموعه رسانده تا در صورت هرگونه نقصانی در این مسیر ، به راحتی قابل رهگیری و پیگری و در نتیجه رفع آن اقدام گردد .